Input your search keywords and press Enter.

Sveti Jakov: primjedbe i prijedlozi

DIVLJA LIGA VATERPOLO uputila je svoje primjedbe i prijedloge na adresu GRADA DUBROVNIKA – Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

 

Predmet: Javna rasprava o Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

[1] Udruga “Divlja liga vaterpolo” (dalje: Udruga) predlaže da se Detaljni plan uređenja Belvedere (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, br. 5/13) održi na pravnoj snazi, odnosno da se odbije Prijedlog Odluke o stavljanju Detaljnog plana uređenja Belvedere (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, br. 5/13) izvan snage.
Detaljni plan uređenja (dalje: DPU) Belvedere (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, br. 5/13) je primjer odličnog DPU koji zadovoljava javni interes, kao što su hotel, javna garaža, koncertna dvorana, rekreacijska zona, splet raznovrsnih putova (ceste, šetnice, skale), kupalište, pa nema jasnog razloga za stavljanje izvan snage takvog (skoro idealnog) DPU, niti 5 godina od izglasavanja u Gradskom vijeću Grada Dubrovnika.

[2] Od predloženih odredaba Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (dalje: PPU), odnosno predloženih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (dalje: GUP), udruga “Divlja liga vaterpolo” predlaže usvojiti samo one, koje sadržajno predstavljaju svrhovite izmjene i dopune DPU Belvedere, a sve ostale predložene odredbe odbiti.

Prigovori i komentari na prijedloge izmjena i dopuna PPU, te prijedlozi Udruge

U 23. članku (stavak 2.3.1.), izmjena je lektorske naravi.
U 68. članku, dopisan je stavak koji, osim gramatičkih pogrešaka (netočno je “Belveder” – treba: Belvedere, nepravilno je “temeljem” – treba: na temelju), sadrži grubu neistinu, jer javni natječaj za arhitektonsko – urbanističko uređenje okoline rta Sv. Jakoba, nije proveden. Odredba, koja sadrži lažnu tvrdnju, ne smije bit unesena u službeni akt.
Suprotno predloženom, članak 80. treba sadržavati 12 stavaka, a Udruga predlaže da postojeći stavci [1], [2], [3] i [4] ostanu neizmjenjeni, zatim da dosadašnji članak [6] postane članak [12], dok za ostale članke, Udruga predlaže da glase ovako:

[5] Uređene plaže obvezno moraju imati javni kopneni prilaz, odnosno javni uzobalni prolaz.
[6] Svi kopneni pristupni putovi (skale, staze) do morske obale (uključujući koncesionirana kupališta) i mora, moraju stalno biti otvoreni za nesmetano i neograničeno korištenje svima.
[7] Svi putovi (skale, staze) uzduž morske obale (uključujući koncesionirana kupališta), moraju stalno biti otvoreni za nesmetano i neograničeno korištenje svima.
[8] Zabranjeno je ograđivati plaže (kupališta) i prekidati pristupne kopnene putove (skale, staze) do morske obale, odnosno uzduž morske obale.
[9] U slučaju da pristupni put (skale, staza) do plaže (kupališta) djelomično prelazi preko koncesionarove nekretnine, onda se i na takve dijelove pristupnog puta primjenjuju odredbe iz st. [6], st. [7] i st. [8] ovog članka.
[10] Koncesija na plažu (kupalište) ne se može dodijeliti, ako ne postoji stalan, neograničen i nesmetan kopneni pristupni put do plaže (kupališta).
[11] Na površini kupališta uz hotel Belvedere moguće je uređenje plaže izgradnjom sunčališta, terasa i sl., ali bez izmjene postojeće obalne linije, bez većih intervencija u obalne stijene i bez nasipavanja mora “zaštitnim perima”. Na mikrolokaciji intenzivne erozije (42°38’01.93″N, 18°07’50.09″E), potrebno je hitno sanirati obalu i kupalište. Potrebno je ukloniti lift (42°38’02.88″N, 18°07’51.06″E) i toplinsku podstanicu (42°37’56.04″N, 18°07’58.53″E) postojećeg hotela Belvedere, uz saniranje obale.

Uz tablici “Privez” uz 2. stavak 101. članka, u prvom polju stupca “Lokalitet”, suprotno predloženom, treba pisati: Hotel Belvedere, a u prvom polju stupca “Postojeći / planirani“, treba (suprotno predloženom), pisati: postojeći (produljen).
Udruga inzistira da se iz tablice “Privez” uz st. 2. čl. 101. PPU, izbriše 3. Stavka, jer je Piplić kupalište, a ne lučko područje.

Članak 103., osim lektorske intervencije u 2. stavku, sadrži potpuno neprihvatljiv prijedlog u 3. stavku. Helidrom (heliodrom) se ne smije graditi na dijelu puta od Orsule, koji je odavna isključen iz cestovnog prometa zbog opasnosti od odrona.

U tablici uz 1. stavak 148. članka, prigovara se brisanju riječi: “UPU 2.1 Belvedere” i “- urbanistički plan na snazi”.
Prigovori i komentari na prijedloge izmjena i dopuna GUP, te prijedlozi Udruge

Udruga prigovara predloženim dopunama stavka [3] članka 15. GUP, te predlaže da st. [3] čl. 15. GUP ovako glasi:

[3] Kupališne zone – R3
Kupališne zone (“R3”) su plaže na poluotoku Babinu kuku, plaža u uvali Sumartin te kupalište pokraj hotela Belvedere. Uređenje plaža (kupališta) obavlja se sukladno odredbama propisanim u prethodnom stavku za športska igrališta (“R2”). Na površini kupališta uz hotel Belvedere moguće je uređenje plaže izgradnjom sunčališta, terasa i sl., ali bez izmjene postojeće obalne linije, bez većih intervencija u postojeće obalne stijene i bez nasipavanja mora “zaštitnim perima”. Potrebno je ukloniti napušteni lift (42°38’02.88″N, 18°07’51.06″E) i nekadašnju toplinsku podstanicu (42°37’56.04″N, 18°07’58.53″E) postojećeg hotela Belvedere, uz saniranje obale. U blizini rta Sv. Jakoba, na mikrolokaciji intenzivne erozije (42°38’01.93″N, 18°07’50.09″E), potrebno je hitno sanirati obalu i kupalište.

[Na priloženoj skici, ljubičastom elipsom je označeno mjesto gdje se intenzivno odranja obala.]

Uređene plaže (“Pu”) mogu se uređivati za boravak na otvorenom uz obvezno hortikulturno uređenje.
Moguća je gradnja pratećih građevina što upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti (garderobe,
sanitarije, manji ugostiteljski sadržaji) ukupne građevinske bruto-površine (GBP-e) do 100 m2, visine prizemlja ili najviše 4.0 m od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine. Uređena kupališta obuhvaćaju otvorene površine namijenjene sunčanju i kupanju, nadzirane i pristupačne s morske i kopnene strane, mogu se opremati tuševima, platoima, sunčalištima, prilazima moru za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Uređene plaže obvezno moraju imati javni kopneni prilaz, odnosno javni uzobalni prolaz. Svi kopneni pristupni putovi (skale, staze) do uređenih kupališta (uključujući koncesionirana), moraju stalno biti otvoreni za nesmetano i neograničeno korištenje svima. Svi putovi (skale, staze) uzduž morske obale, odnosno kupališta (uključujući koncesionirana), moraju stalno biti otvoreni za nesmetano i neograničeno korištenje svima. Zabranjeno je ograđivati uređena kupališta (plaže) ili prekidati pristupne kopnene putove (skale, staze) do kupališta, odnosno uzduž kupališta (plaža).

Prirodne plaže (“Pp”) zadržavaju se u prirodnom obliku, potpuno očuvanoga zatečenog prirodnog obilježja. Pristup do prirodne plaže “Prva Orsula” (42°37’55.20″N, 18°08’05.66″E) predviđen je tako da se postojeća zemljana staza niz padinu rta Orsula, od (42°37’56.61″N, 18°08’11.63″E) do (42°37’50.59″N, 18°08’14.72″E), zamijeni skalama.

Udruga se protivi izmjenama tablice (4. stavka odozdo), uz st. (4) čl. 43. GUP.

Udruga se protivi da se GUP dopunjuje predloženim člankom 43d., jer je to pitanje kvalitetnije riješeno Detaljnim planom uređenja Belvedere (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, br. 5/13).
Ovakav čl. 43d., kakav se predlaže, predstavlja veliku opasnost po javni interes.

Izmjena članka 66. je samo lektorske naravi (nije “heliodrom”, nego helidrom).
Udruga prigovara predloženom sadržaju stavka [4] članka 74. GUP, te predlaže da st. [4] čl. 74. GUP ovako glasi:
[4] Ulica Vlaha Bukovca, sada otvorena za javni cestovni promet od (42°38’26.03″N, 18°07’17.91″E) do (42°37’57.02″N, 18°07’58.61″E), skraćuje se za javni cestovni promet tako, da se dio od (42°38’03.28″N, 18°07’51.46″E) do (42°37’57.02″N, 18°07’58.61″E) pretvara u pješačku zonu.

Udruga prigovara predloženom sadržaju stavka [10] članka 74. GUP, te predlaže da st. [10] čl. 74. GUP ovako glasi:

[10] Pješački smjerovi određeni u grafičkom dijelu plana, “kartografski prikaz 1. Korištenje i
namjena površina u mjerilu 1:5000”, predstavljaju postojeće pješačke smjerove, a Planom su utvrđene lokacije za istraživanje pješačkih tunela.

Za postojeći obalni put (42°38’06.38″N, 18°07’51.82″E) – (42°38’04.59″N, 18°07’50.74″E) –
(42°38’03.24″N, 18°07’50.16″E) – (42°38’01.54″N, 18°07’50.15″E) – (42°38’01.93″N, 18°07’50.19″E), – (42°38’01.54″N, 18°07’50.15″E) – (42°38’00.89″N, 18°07’50.35″E) – (42°37’59.09″N, 18°07’51.49″E) – (42°37’57.97″N, 18°07’52.07″E) – (42°37’55.38″N, 18°07’58.78″E), kojim se od pješčane plaže u Sv. Jakovu (42°38’06.38″N, 18°07’51.82″E), zaobilazeći rt Sv. Jakoba (42°37’59.08″N, 18°07’50.15″E), dolazi do hridi (42°37’55.38″N, 18°07’58.78″E) pokraj nekadašnje toplinske stanice, Udruga predlaže da se izgrade skale od (42°37’59.09″N, 18°07’51.49″E) do (42°37’57.97″N, 18°07’52.07″E).

[Na priloženoj skici je: zeleno (po pijesku) – plavo – crno – crveno – zeleno (po stijenama) prikazan postojeći obalni put kojim se od pješčane plaže u Sv. Jakovu, zaobilazeći uvalicu na rtu Sv. Jakoba, dolazi do nekadašnje toplinske stanice. Na dionici obalnog puta, koja je označena crvenom bojom, Udruga predlaže da se izgrade skale (napominje se da je udruga “Divlja liga vaterpolo”, krajem kolovoza 2017. godine, napravila dionicu označenu crnom bojom). Također, Udruga predlaže da se padina obrasla čempresima (č.zem. 1876 k.o. Dubrovnik i č.zem. 1875/7 k.o. Dubrovnik) iskoristi za gradnju skala, kako je to na skici prikazano crvenim.]

Moguća je gradnja novih pješačkih smjerova, tunela, pothodnika i nathodnika te izgradnja pokretnih stepenica, u skladu s potrebama.

Udruga se protivi predloženoj izmjeni tablice (1. stavka odozgo), uz st. (10) čl. 79. GUP, a predlaže produljenje mula “Belvedere” (č.zem. 2802 k.o. Dubrovnik) do (42°38’03.87″N, 18°07’49.08″E).

Udruga inzistira da se iz tablice uz st. (10) čl. 79. GUP, izbriše 3. stavka, jer je pokraj hridi Piplić, postavljen službeni znak zabrane pristajanja za svaku vrstu plovila.

Udruga se protivi predloženoj izmjeni st. (2) čl. 84. GUP, osim korekcije lektorske naravi (heliodrom – helidrom).

Udruga ističe da je st. [4] čl. 104a. suvišan (već je napisan u 15. Članku), ali se, opreza radi, ponavlja da bi taj članak ovako trebao glasiti:

[4] Kupališne zone (“R3”) su plaže na poluotoku Babinu kuku, plaža u uvali Sumartin te kupalište pokraj hotela Belvedere. Uređenje plaža (kupališta) obavlja se sukladno odredbama propisanim u prethodnom stavku za športska igrališta (“R2”). Na površini kupališta uz hotel Belvedere moguće je uređenje plaže izgradnjom sunčališta, terasa i sl., ali bez izmjene postojeće obalne linije, bez većih intervencija u postojeće obalne stijene i bez nasipavanja mora “zaštitnim perima”. Potrebno je ukloniti napušteni lift (42°38’02.88″N, 18°07’51.06″E) i nekadašnju toplinsku podstanicu (42°37’56.04″N, 18°07’58.53″E) postojećeg hotela Belvedere, uz saniranje obale. U blizini rta Sv. Jakoba, na mikrolokaciji intenzivne erozije (42°38’01.93″N, 18°07’50.09″E), potrebno je hitno sanirati obalu i kupalište.

[Na priloženoj skici, ljubičastom elipsom je označeno mjesto gdje se intenzivno odranja obala.]

Udruga se protivi predloženoj dopuni članka 104a., točkom 6. u stavku 6., inzistirajući na brisanju te predložene točke. Nikakvi umjetni poluotoci (“zaštitna pera”) ne dolaze u ubzir u okolini rta Sv. Jakoba!

U stavku 6. članka 104a., predlaže se dodavanje 7. točke, ali to je ponavljanje već napisanog. U svakom slučaju, formulacija je neprecizna, pa treba ovako glasiti:

[7] Uređene plaže obvezno moraju imati javni kopneni prilaz, odnosno javni uzobalni prolaz. Svi kopneni pristupni putovi (skale, staze) do uređenih kupališta (uključujući koncesionirana), moraju stalno biti otvoreni za nesmetano i neograničeno korištenje svima. Svi putovi (skale, staze) uzduž morske obale, odnosno kupališta (uključujući koncesionirana), moraju stalno biti otvoreni za nesmetano i neograničeno korištenje svima. Zabranjeno je ograđivati uređena kupališta (plaže) ili prekidati pristupne kopnene putove (skale, staze) do kupališta, odnosno uzduž kupališta (plaža).

U stavku 7. članka 104a., predlaže se dopunjavanje jednom relenicom, ali to je ponavljanje već napisanog. U svakom slučaju, ta rečenica ovako treba glasiti:

Pristup do prirodne plaže “Prva Orsula” (42°37’55.20″N, 18°08’05.66″E) predviđen je tako da se postojeća zemljana staza niz padinu rta Orsula, od (42°37’56.61″N, 18°08’11.63″E) do (42°37’50.59″N, 18°08’14.72″E), zamijeni skalama.

U 1. stavku 107. članku GUP, dopisan je prijedlog 5. točke koji sadrži lažnu tvrdnju, jer nikakav javni arhitektonsko – urbanistički natječaj za područje “Belvedere” nikada nije raspisan, a kamoli da je “proveden”! Stoga točku s lažnom tvrdnjom valja brisati iz prijedloga.
Udruga se protivi izmjeni podataka iz tablice uz čl. 123. GUP.

Video prilozi o ponti Sv. Jakoba:

[1] https://youtu.be/bFud6rce4B8

[2] https://youtu.be/Wdgs07ks0Qc

[3] https://youtu.be/3T4l1Nb4hro

[4] https://youtu.be/NEI5PDcY7wE

[5] https://youtu.be/DKw-ORxjCb0

[6] https://youtu.be/59UOa7FlI2I

[7] https://youtu.be/m9vZiT8GDIw

[8] https://youtu.be/piijVFlzjJM

[9] https://youtu.be/yGadPrqJoEY

[10] https://youtu.be/wWTTpvnj1DE

[11] https://youtu.be/4upp3HC78r4

[12] https://youtu.be/LdSQK9VS4ig

[13] https://youtu.be/AIdFunPeoS4

[14] https://youtu.be/bImO996Caz8

[15] https://youtu.be/gMVsnL4xqZQ

Imovinski problem u vezi č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik
http://www.www.dubrovnikportal.com/novosti/belvedere-dopuna-obavijesti-od-04-12-2017/

za udrugu
DIVLJA LIGA VATERPOLO
Igor Legaz

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *