Input your search keywords and press Enter.

Obavijest zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Dubrovnika

Grad Dubrovnik podsjeća sve zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu Grada Dubrovnika kako je 22. prosinca 2018. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 112/2018.), kojim su se promijenili uvjeti davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave, odnosno zaključenja novih ugovora s postojećim zakupnicima.

Sukladno članku 5. stavak 4.,5.,6. i 7. navedenog Zakona, Grad Dubrovnik kao zakupodavac može dati sadašnjem zakupniku poslovnog prostora pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme na rok do pet godina, kad je to ekonomski opravdano, odnosno kad je mjesečni iznos zakupnine veći od cijene po odluci zakupodavca za djelatnost koju zakupnik obavlja isključivo zakupniku koji sa zakupodavcem ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja i koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, kad mu istječe takav ugovor o zakupu sklopljen na temelju javnog natječaja, a na njegov pisani zahtjev.

Sadašnji zakupnik je dužan je pisani zahtjev podnijeti zakupodavcu  najkasnije 120 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, a zakupodavac je dužan najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen zakupniku dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora ili ga pisanim putem obavijestiti da mu neće ponuditi sklapanje novog ugovora.

Ako zakupnik ne podnese pisani zahtjev u gore navedenom roku, zakupodavac će pisanim putem obavijestiti zakupnika da mu neće ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu, a za navedeni prostor objavit će se natječaj za davanje u zakup.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu zakupodavca najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, zakupni odnos prestaje istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a zakupodavac će nakon stupanja u posjed tog poslovnog prostora raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.

Slijedom navedenog, Grad Dubrovnik poziva zakupnike kojima 31. prosinca 2019. godine istječu ugovori o zakupu poslovnog prostora da podnesu pisani zahtjev za sklapanje novog ugovora najkasnije do 30. kolovoza 2019. godine na pisarnicu Grada Dubrovnika do 12:00 sati ili preporučenom poštom do subote, 31. kolovoza 2019. Zakupnici koji zahtjeve ne predaju u propisanom roku gube pravo na sklapanje novog ugovora.

Uredno ispunjavanje svih obveza iz ugovora, a naročito uredno plaćanje svih dugovanja prema Gradu Dubrovniku, od presudne je važnosti za razmatranje svih zahtjeva za sklapanje ugovora. Uz zahtjev zakupnik je dužan priložiti potvrdu da nema duga prema Gradu Dubrovniku po bilo kojem osnovu (potvrdu izdaje Upravni odjel za proračun i financije), kao i upis u sudski registar (za pravne osobe), odnosno obrtnicu (za fizičke osobe), odnosno drugi dokument kojim se dokazuje status za obavljanje djelatnosti (upis u registar udruga, političkih stranaka, potvrdu o statusu umjetnika i sl.). Ako zakupnik posjeduje tlocrt predmetnog prostora izrađen od strane ovlaštene osobe, potrebno ga je  dostaviti kako bi se iznos zakupnine utvrdio prema površini prostora.

Doris Alavija 
Viši stručni suradnik za informiranje 

grad dubrovnik

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *