Input your search keywords and press Enter.

Imenovani novi prorektori Sveučilišta u Dubrovniku

Na prijedlog rektora prof. dr. sc. Nikše Buruma, na 135. sjednici Senata Sveučilišta u Dubrovniku, održanoj 14. listopada 2016., Senat je za prorektoricu za studije i studente imenovao izv. prof. dr. sc. Ivanu Pavlić, nastavnicu Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, i za prorektora za međunarodnu suradnju i znanost izv. prof. dr. sc. Martina Lazara, nastavnika Odjela za elektrotehniku i računarstvo. Mandat prorektora traje do 30. rujna 2020.

Izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić rođena je 1976. u Dubrovniku. Diplomirala je 1998. na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, smjer turizam, koji je tada djelovao kao sastavnica Sveučilišta u Splitu. Magistrirala je 2004., a doktorsku disertaciju pod nazivom “Pozicioniranje hrvatskog turističkog proizvoda na Sredozemlju u uvjetima globalizacije” obranila je 2007. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 2002. zaposlena je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, danas Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku u svojstvu znanstvenog novaka, zatim asistenta, višeg asistenta, docenta i izvanrednog profesora.

Sa studentima Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju i Odjela za komunikologiju osvojila je više nagrada. Pod njezinim mentorstvom studenti su osvajali prva, druga i treća mjesta na međunarodnim natjecanjima u izradbi poslovnih slučajeva, također i nagradu za najbolji diplomski rad u području marketinga u Hrvatskoj. Bila je angažirana na više znanstveno-istraživačkih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, športa i obrazovanja Republike Hrvatske. Suautorica je i u izradbi sedam stručnih studija, te je suradnica na EU projektu “EA SEA WAY” IPA Programa Jadranske prekogranične suradnje. Stručno i znanstveno se usavršavala i u inozemstvu i to na sveučilištima u Italiji i Velikoj Britaniji. U svom dosadašnjem znanstvenom i stručnom radu objavila je samostalno i u suautorstvu 43 rada iz područja turizma i marketinga. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Napisala je recenziju srednjoškolskog udžbenika iz područja turizma. Članica je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa „Ekonomska misao i praksa“, Hrvatske udruge za marketing CROMAR i Hrvatskog društva ekonomista.

Izv. prof. dr. sc. Martin Lazar rođen je 1975. u Dubrovniku. Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku 1998., magistrirao 2002. i doktorirao na istom fakultetu 2007. s doktorskom disertacijom „Poopćenja H-mjera i primjene“. Od 2008. zaposlen je na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u

Dubrovniku. Po jednu akademsku godinu proveo je kao gostujući znanstvenik na Max-Planck Institutu za matematiku u Leipzigu, Njemačka, i Basque Centru za primijenjenu matematiku u Bilbaou, Španjolska. Radio je u svojstvu asistenta i višeg asistenta na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se i stručno usavršavao u Italiji, Mađarskoj, Portugalu, Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Austriji i Sjedinjenim Američkim Državama. Voditelj je i suradnik na više domaćih i međunarodnih projekata. U samo posljednjih pet godina napisao je samostalno i u suautorstvu petnaestak radova iz područja primijenjene matematike. Sudjelovao je na više od 30 međunarodnih konferencija. Održao je pozvana predavanja na konferencijama u Tunisu i Francuskoj. Recenzent je pet domaćih i inozemnih znanstvenih časopisa. Bio je član organizacijskog odbora tri znanstvena skupa. Član je i Hrvatskog matematičkog društva, European Mathematical Society i American Mathematical Society.

Sandra Buratović, Ured za odnose s javnostima, Sveučilište u Dubrovniku

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *