Input your search keywords and press Enter.

Imenovan novi prorektor Sveučilišta u Dubrovniku

Na prijedlog rektora prof. dr. sc. Nikše Buruma, na 141. sjednici Senata Sveučilišta u Dubrovniku, održanoj 25. svibnja 2017., Senat je za prorektora za poslovanje imenovao izv. prof. dr. sc. Nebojšu Stojčića, dosadašnjeg pročelnika Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. Mandat prorektoru traje do 30. rujna 2020.

Izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić rođen je u Mostaru 1982. Na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku diplomirao je u rujnu 2005. na smjeru Vanjska trgovina. Tijekom četverogodišnjega studija dobio je tri rektorove nagrade za najboljeg studenta, a za vrijeme studija izabran je među 25 najboljih studenata u Republici Hrvatskoj, i dobio je nagradu Top stipendija za top studente, u organizaciji tjednika Nacional.

Godine 2006. dobio je stipendiju i upisao doktorat na Sveučilištu Staffordshire u Velikoj Britaniji. Na istom sveučilištu u ožujku 2011. uspješno je obranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Competitiveness, Restructuring and Firm Behaviour in Transition: The Case of Croatia“, kao jedan od rijetkih studenata čijoj je disertaciji povjerenstvo dodijelilo prolazak bez bilo kakvih traženih izmjena, te je stekao stupanj doktora znanosti. Od siječnja 2006. zaposlen je na Sveučilištu u Dubrovniku, na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju kao znanstveni novak-asistent i asistent; 2013. izabran je u zvanje znanstvenog suradnika, iste godine i u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta – a u ovoj, 2017., izabran je u znanstveno zvanje višega znanstvenog suradnika i u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana mikroekonomija. Nastavu je izvodio i na stranim učilištima – na Sveučilištu Staffordshire, gdje je i doktorirao, kao gostujući istraživač bio je i na Wang Yanan Institute, Sveučilišta Xiamen u Narodnoj Republici Kini, te na Međunarodnom sveučilištu DIU Libertas u Dubrovniku. U svojstvu voditelja, višega stručnog suradnika ili istraživača sudjelovao je ili sudjeluje u radu osam znanstvenih i devet stručnih projekata. Od 1. listopada 2014. obnaša dužnost pročelnika Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, trenutno u drugom mandatu. Od svibnja 2016. član je Upravnog vijeća Opće bolnice Dubrovnik. Sudjelovao je u radu više stručnih povjerenstava. Mlađi je urednik znanstvenog časopisa Ekonomska misao i praksa i član je uredništva više znanstvenih časopisa. Također, predsjednik je i član više organizacijskih odbora međunarodnih i domaćih konferencija. Autor je i suautor 27 znanstvenih radova. Aktivno je sudjelovao na 11 međunarodnih i tri domaća znanstvena skupa. Član je Hrvatskog društva ekonomista, aktivno se služi engleskim jezikom i koristi se njemačkim jezikom.

Sandra Buratović, Ured za odnose s javnostima, Sveučilište u Dubrovniku

Foto: studentski.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *