Input your search keywords and press Enter.

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u utorak, 26. siječnja 2021., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-21-36

Dubrovnik,  15. siječnja 2021.

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 –  S   V   I   M   A –

Sazivam  36. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika

                za utorak, 26. siječnja 2021., s početkom u 10:00 sati

               ___________________________________________________

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Za sjednicu se predlaže  D n e v n i  r e d

1. Vijećnička pitanja.

2. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta Grada Dubrovnika.

3. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

4. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva Grada Dubrovnika.

5. Prijedlog mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

6. Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

7. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

8. Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

9. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

10. Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre.

11. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje prihvatljivost predloženog financiranja troškova izgradnje komunalne infrastrukture za potrebe rekonstrukcije građevine Hotel Adriatic u Dubrovniku.

12. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje prihvatljivost predloženog financiranja troškova   izgradnje dvosmjerne gradske ulice kategorizirane kao ostale ulice sa odvojkom i kolno-pješačkim prilazom na novoformiranoj čest.zem. 1323/10 k.o Gruž ( s.i ), odnosno 5758/10 k.o Dubrovnik ( n.i.).

13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Antuna Masle.

14. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

15. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 1141 k.o. Brsečine.

16. Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi polaganja elektroenergetskog kabela KB 10 (20)  kV za TS 10(20)/0,4 kV PRIJEVOR 2, preko nekretnine čest. zem. 1059/5 k.o. Prijevor.

17. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi polaganja  kabelskog voda KB 10 (20 ) kV  i KB 0,4 kV TS 10/0,4 kV Orašac 2 – TS 10 (20) 0,4 kV Vodovod Orašac na nekretninama zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 1962, 1947 i 602/10  sve k.o. Orašac.

18. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti na nekretninama zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 1961 i 1962 obje k.o. Orašac radi polaganja elektroenergetskog kabela KB10(20) kV i KB 0,4 TS ORAŠAC ZAPAD – TS TRSTENO.

19. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi polaganja  priključnog kabelskog voda KB 10 (20 ) kV za TS  Orašac Čerjan sa niskonaponskom kabelskom mrežom na nekretninama zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 1360/5, 1330/1, 1332/4, 1332/7, 1332/3, 1333, 1343 sve k.o. Orašac.

20. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Dubrovnika.

O 20. točki predloženog dnevnog reda raspravljat će se i odlučivati bez nazočnosti javnosti.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Dubrovnika možete dobiti na uvid u Službi Gradskog vijeća u uredovno vrijeme.

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *