Input your search keywords and press Enter.

Molba Građansko upravnom odjelu u Dubrovniku

Udruga “Divlja liga vaterpolo”, predlaže  Građanskom upravnom odjelu u Dubrovniku, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, da se u cilju zaštite zakonitosti, a do 25.03.2021. (kada istječe tridesetodnevni rok) pokrene parnični postupak tužbom radi ispravka protiv “Vila Larus” d.o.o., zato jer je rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku, br.  Z-10333/20 od 05.02.2021., poništena č.zem. 1877/2 k.o. Dubrovnik, iako Republika Hrvatska, kao upisana vlasnica (1/1) te nekretnine, nije izričito pristala na poništenje, a naročito zato jer je naznačenim rješenjem, promijenjen oblik čestici zemlje 2459 k.o. Dubrovnik, koja uopće nije bila predmetom pojedinačnog ispravnog postupka, pa je povrijeđeno načelo dispozicije. Iz raspravnog zapisniku od 27.08.2020. vidljivo je da je predlagatelj “Vila Larus” d.o.o., na izričit upit suca, odgovorio da ta nekretnina nije predmet postupka.

Republika Hrvatska, kao uknjižena vlasnica (1/1) č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik,  nikada nije ni došla u pravnu situaciju da “izričito pristane” na promjenu oblika te nekretnine, kada ta nekretnina nije ni bila predmetom postupanja. Ta nekretnina, od upisa u zemljišne knjige, imala je 1780 m², a toliku tlocrtnu površinu ima i danas, pa uopće nije jasno, kako je toj nekretnini “promijenjen oblik”, a da je površina ostala jednaka. Promjena oblika čestice zemlje 2459 k.o. Dubrovnik, imala bi za posljedicu skraćenje duljine jugoistočnog kraja puta Vlaha Bukovca, za najmanje 150 metara. Čitav put Vlaha Bukovca je ili nerazvrstana cesta ili komunalna pješačka infrastruktura (već prema DPU “Belvedere”), pa je “ex lege” (izvanknjižni) vlasnik te nekretnine Grad Dubrovnik, a nikako “Vila Larus” d.o.o.

Građanima nije svejedno, tko je formalno upisan u zemljišnim knjigama kao vlasnik tog puta (pogotovo dijela od kuće Dłuska do nekadašnje kućice Barbarić), dok Grad Dubrovnik ne ishodi intavulaciju.

Kad je riječ o č.zem. 1877/2 k.o. Dubrovnik, jednim dijelom se na toj nekretnini nalazi dio zgrade hotela “Belvedere”, jednim dijelom te nekretnine prolaze šumske skale koje su također komunalna pješačka infrastruktura (prema spomenutom DPU “Belvedere”), a jednim dijelom je šuma (pa Republika Hrvatska svakako ima svog vlasničkog udjela).

Ako predložena tužba bude podnesena, javnost će to saznati prema “plombi”, koja će u pripadajućim z.k. ulošcima “zasvijetliti” do kraja ovog mjeseca.

 

za udrugu DIVLJA LIGA VATERPOLO
Igor Legaz

U prilogu izvadci:

bzp_izvadak_oss (1)

bzp_izvadak_oss (3)

bzp_izvadak_oss

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *