Input your search keywords and press Enter.

Konačna verzija primjedaba na GUP

Nakon pristiglih sugestija sugrađana, gospar Legaz posložio je sva mišljenja, prijedloge i primjedbe u sklopu javne rasprave na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (GUP) i na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (PP).

U podnesku se mišljenjima, prijedlozima i primjedbama osvrćem na odredbe GUP, koje se (u cilju izostavljanja ponavljanja)  odgovarajuće i smisleno odnose na PP.

GUP

U čl. 12. st. 1., umjesto “Lazaretima”, mora stajati: “Lazaretom na Pločama”, jer se mora poštovati originalan naziv građevine, kao i prvi upis u zemljišnoj knjizi.

U čl. 15. st. 3., umjesto “Uvali Lapad”, mora pisati: “uvali Sumartin”.

Svi kartografski prikazi GUP, poznaju termin Sumartin, a to se odnosi i na neke tekstualne dijelove GUP, pa termine valja ujednačiti.

Čl. 43. st. 5. treba ovako glasiti: “Na lokaciji ‘Mali Stradun’, kao jedinstvenom spomeniku industrijske (hotelske) arhitekture, nije dopuštena vanjska preinaka postojećeg građevnog stanja”.

Čl. 45b. st. 1. treba glasiti ovako: “Zbog nedostatka parkirališnih mjesta omogućava se gradnja javnih garaža i na drugim lokacijama od onih propisanih u grafičkom dijelu plana na kartografskom prikazu 3.1. ‘Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Promet’ u mješovitim zonama namijenjenim pretežito stanovanju (M1) i pretežito poslovnim zonama (M2), kao i gradnja garaže (djelomično javne) od 500 garažnih mjesta, sukladno DPU ‘Belvedere’ iz 2013.”

U čl. 52. st. 5.2.8., umjesto “Lazaretima”, mora stajati: “Lazaretom na Pločama”. Gradsko vijeće je 2017. “prelomilo” da je u konkurenciji “Lazareti” vs. “Lazaret”, ispravno ovo potonje, a Lazaretto (nikako: “Lazarettos”, niti: “Lazarettoes”) je zabilježeno i kod UNESCO , uključujući izvještaj (preporuke) misije UNESCO iz 2015.

U čl. 67. se dodaje novi st. 10., koji glasi: “Neovisno od odredbe iz prethodnog (9.) stavka, pod nerazvrstane ceste ubrajaju se sve one ulice, kojima odvijao (bilo kada) ili se odvija, linijski autobusni gradski (ili prigradski) prijevoz, uključujući pripadajuća proširenja za stajališta (radi ukrcaja ili iskrcaja putnika) i trotoare.”

U čl. 73a. rečenicu: “Uz postojeću obalu obvezno je ukloniti sve nelegalne vezove, molove i mandrače.”, treba brisati iz st. 5., te je “prebaciti” u čl. 79., kao novi st. 8a.

U čl. 74., st. 6.1.1.3. (“Pješačke zone i pravci”), dodaje se točka 3a., koja glasi: “U Lozici, od plaže (k.č.br. 2062 k.o. Zaton) kod Sarajevskog odmarališta, pa do ruševine (č.zgr. 268 k.o. Zaton, odnosno k.č.br. 2132 k.o. Zaton), planira se gradnja neprekidne obalne pješačke ulice (šetnice), pa se za takvu svrhu omogućuje nasipanje obale, odnosno plićaka uz obalu.”

U čl. 74., st. 6.1.1.3. (“Pješačke zone i pravci”), dodaje se točka 10., koja glasi: “Svi pješački pravci predviđeni Detaljnim planom uređenja “Belvedere”, sastavni su dijelovi mreže javnih gradskih pješačkih komunikacija.”

U čl. 79., dodaje se novi st. 8a., koji glasi: “Uz postojeću obalu obvezno je ukloniti sve nelegalne vezove, molove i mandrače.”

U čl. 79. st. 9. brišu se lokaliteti 7. i 8. iz pripadajuće tablice, dok se lokalitet 10. označuje kao: “Belvedere –  pumpa” (riječ je o lokaciji kod k.č.br. 5044 k.o. Dubrovnik – nova izmjera).

U čl. 79. brišu se st. 10. (u cijelosti) i st. 11. (u cijelosti).

U čl. 94. termin “Kuća Starog kapetana” (st. 6.), mijenja se u “villa Mladinov”, dok se “Akvatorij uvale Lapad s Grebenima” (st. 9.), mijenja u: “Akvatorij uvale Sumartin s Grebenima”.

U čl. 94a. st. 6. se dodaje točka 6., koja glasi: “Radi zaštite ugroženih vrsta: Posidonia oceanica, Pinna nobilis, Tonna galea i Charonia tritonis , u uvali Sumartin se zabranjuje sidrenje svim vrstama plovila.”

U čl. 98. se dodaje novi stavak 2a. , koji glasi: “Prioritet za rekonstrukciju, suglasno odredbama iz prethodnog (2.) stavka, imaju kula Ribarnice, Krstionica (Bunićeva poljana), luža na Ponti, vrh kule Sv. Luke, kao i ostali građevinski spomenici u Gradu, koji su srušeni za vrijeme austrougarske uprave (a sada na tim lokacijama nema zgrada, koje bi trebalo uklonit iz prostora, kako bi se rekonstruirali uništeni).”

U čl. 104a. st. 4., (na dva mjesta) umjesto “Uvali Lapad”, mora pisati: “uvali Sumartin”.

Kod čl. 110. st. 11. se mijenja nadnaslov,  tako da glasi: 2.10. Uvala Sumartin i Lapadsko polje (jer sada piše neprecizno i zbunjujuće: “Uvala Lapad i Zvonimirovo šetalište”)

U čl. 110. st. 11., ne briše se točka 4., nego se mijenja, tako da glasi: “Zgrade hotela: ‘Zagreb’, ‘Villa Filaus’ i ‘Sumratin’, moraju se očuvati u postojećem obliku, kao reprezentativne starinske građevine Lapadskog polja.”

Među “Prijelazne i završne odredbe”, dodaje se čl. 139a. , koji glasi: “Odredbe GUP se primjenjuju na sva stanja u prostoru gdje gradnja nije započela, bez obzira na eventualno izdate građevinske dozvole.”

–>dokumenti u prilogu:

ref8732_CROATIA_Dubrovnik_Mission report_29.03.16_withAnnex

Službeni_glasnik_br._13._-_14._studenog_2016.

Službeni_glasnik_broj_19_-_2._listopada_2017.

Igor Legaz

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.