Input your search keywords and press Enter.

Ured državne uprave obustavio od primjene sporne izmjene Statuta Grada Dubrovnika

Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Odlukom od 7. kolovoza 2015. obustavio je od primjene odredbu članka 6. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dubrovnika donesene na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 30. lipnja.

 

„U obavljanju nadzora zakonitosti općeg akta u okviru svog djelokruga, ocijenjeno je da je odredba članka 6. Izmjena i dopuna Statuta, kojim se članak 31. Statuta Grada Dubrovnika dopunjuje s novim stavkom 4. koji glasi: Ako je zakonom ili drugim općim aktom određeno da poslove i ovlasti obavlja osnivač, ovlasti osnivača ima Gradsko vije Grada Dubrovnika“, u suprotnosti s člankom 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“, stoji u obrazloženju Odluke koju potpisuje predstojnik Ureda Baldo Pušić.

Naime, predstojnik Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Gradskom vijeću Grada Dubrovnika 17. srpnja 2015. dostavio je Uputu da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni uočene nedostatke.

„S obzirom da u navedenom roku nije postupljeno po Uputi donesena je odluka kao u izreci“, zaključuje se u objašnjenju Odluke koja je uz gradonačelniku dostavljena i predsjedniku Gradskog vijeća, te Ministarstvu uprave.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *