Input your search keywords and press Enter.

U Pločama plaža kao u Saint Tropezu

Grad Ploče prijavio je projekt uređenja Gradske plaže na Javni poziv za podnošenje zahtjeva Ministarstvu turizma RH za dodjelu nepovratnih sredstava na temelju Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini.

Cilj uređenja je revitalizacija Gradske plaže u cilju poboljšavanja kvalitete urbanog života i promoviranja zdravog življenja i obnavljanje zapuštenog prostora na kojem će se odvijati dio rekreativnih, festivalskih i kulturnih događanja u gradu.

Na najvišoj terasi izradom novih potpornih zidova visine jednog metra, stvorit će se prostor za montažni caffe bar te igralište za odbojku na pijesku.

Montažni sanitarni objekt uklopit će se među potporne zidove na jugoistočnoj strani. Na novostvorenim kaskadama zasadit će se autohtono zelenilo i mediteransko bilje. Planira se i izgradnja manje biojame za potrebe caffe bara i sanitarnog montažnog objekta.
Provedba cjelokupnog projekta predviđena je u dvije faze, od čega Prva faza uključuje zaštitu postojećih stabala i vrijednog zelenila, uklanjanje dijelova urušenog zida na najvišoj terasi te grubo izravnavanje terena, instalacije za montažni caffe bar i sanitarni objekt, izradu sanitarije, te podzida za najvišu terasu. U planu je nasipanje najviše terase pijeskom, nasipanje zemljom prostora između potpornih zidova zemljom, te dobavu sanitarnog čvora za potrebe plaže i caffe bara i komunalne opreme za plažu.

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta za 1. fazu uređenja Gradske plaže u Pločama je 461.527,50 kuna, informirali su građane iz Grada Ploča.


slobodnadalmacija.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.