Input your search keywords and press Enter.

Reagiranje UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša na priopćenje DAD-a

slijedom priopćenja Društva arhitekata Dubrovnik u kojem navode da postoje krivotvorine u prostornim planovima Grada Dubrovnika, zbog točnog informiranja javnosti dužni smo navesti činjenično stanje.
Pročišćeni tekst PPU-a i GUP-a uređen je sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13), a temeljem objavljenih Odluka u Službenom glasniku Grada Dubrovnika, što je jednostavno provjeriti uvidom u sve Službene glasnike koji su transparentno objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada Dubrovnika.
U Prijedlogu PPU-a za ponovljenu javnu raspravu i u Konačnom prijedlogu PPU-a odredba članka 6. stavak 1., alineja 4. glasila je: „-u okviru obuhvata planova užeg područja na prostoru Gruškog polja, visina poslovnih građevina može biti viša od visine visokih građevina propisanih u članku 42. ove Odluke.“
Konačni prijedlog PPU-a i GUP-a više se puta mijenjao. Prvo se mijenjao sukladno traženjima Zavoda za prostorno planiranje Dubrovačko-neretvanske županije u fazi ishođenja njihovog prethodnog mišljenja, a zatim sukladno traženju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u fazi ishođenja njihove suglasnosti, sve sukladno Zakonu.
Dopisom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za prostorno uređenje, Klasa: 350-02/14-11/7 Ur.broj: 531-06-14-02 od 14. ožujka 2014. odbačeno je davanje suglasnosti na Konačni prijedlog PPU-a i zatražene su ispravke istog, između ostalog i navedene odredbe članka 6. te je traženo da se utvrdi kolika je iznimka od maksimalno dozvoljene visine visokih poslovnih građevina propisanih u članku 42. iznad koje se iste ne bi trebale graditi.
Slijedom navedenog traženja, s Ministarstvom i stručnim izrađivačem usuglašeno je da maksimalna visina bude 35 m, te su se sukladno tome morale uskladiti i odnosne odredbe GUP-a na koje se takva odredba odnosila, obzirom GUP mora biti u skladu sa PPU-om.
Nakon dostave ispravljenog Konačnog prijedloga PPU-a i GUP-a, Ministarstvo je izdalo svoje suglasnosti na iste te su se bile ispunile sve zakonske pretpostavke za usvajanje navedenih planova od strane Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.
Kao i uvijek cijenimo trud Društva arhitekata Dubrovnik oko prostorno-planske dokumentacije Grada Dubrovnika, te ih pozivamo da u budućnosti s nadležnim gradskim odjelom prvo provjerite sve činjenice kako bi se eventualne nedoumice mogle jednostavno i brzo riješiti na konstruktivan način, a ne preko medija.

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša