Input your search keywords and press Enter.

Prijava nezakonite gradnje na pomorskom dobru

Udruga “Divlja liga vaterpolo” podnijela je prijavu na adresu LUČKE KAPETANIJE DUBROVNIK, Odjelu inspekcijskog nadzora:

Prijava nezakonite gradnje 34 armiranobetonska stuba na pomorskom dobru

Na obalnim nekretninama k.o. Gruž, investitor Grad Dubrovnik je bez potvrde glavnog projekta, bez građevinske dozvole, bez odobrenja Lučke kapetanije Dubrovnik, bez suglasnosti Lučke kapetanije Dubrovnik, započeo izvoditi građevinske radove na “uređenju” šetališta Nika i Meda Pucića.

Iako je investitor, na gradilišnoj tabli, naznačio da se radovi izvode samo na č.zem. 1261 k.o. Gruž (gotovo čitav istočni dio te nekretnine je udaljen manje od 6 metara od mora, mjereći ortogonalno) i na dijelu č.zem. 1226/1 k.o. Gruž (veći dio te  nekretnine je udaljen manje od 6 metara od mora, mjereći ortogonalno), izvođenje najzahtijevnijih građevinskih radova (izgradnja 34 armiranobetonska stuba) projektirano je između č.zem. 1261 k.o. Gruž i mora, tako

da se na č.zem. 1095 k.o. Gruž utemelje 5 stubova,
da se na č.zem. 1090/1 k.o. Gruž utemelje 3 stuba,
da na č.zem. 1090/5 k.o. Gruž utemelji 1 stub,
da se na č.zem. 1089/1 k.o. Gruž utemelje 9 stubova i
da se na č.zem. 1089/2 k.o. Gruž utemelje 16 stubova.

Iz tekstualnog dijela arhitektonskog projekta, izdvaja se odlomak:

“Najveći dio građevine je oslonjen na prirodni teren, osim istočnog dijela duljine oko 250 metara. Istočni dio riješen je konstruktivnim sistemom armiranobetonske grede na stubovima, konstruktivnog raspona 5.2 metara.”

Cjelovit projekt je moguće preuzeti, koristeći se ovom poveznicom:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3358339

Udruga “Divlja liga vaterpolo” traži da ovlašteni inspektori Lučke kapetanije Dubrovnik, obave očevid na gradilištu, koje je uspostavljeno na istočnom dijelu  šetališta Nika i Meda Pucića u Dubrovniku, da pregledaju arhitektonski projekt kako bi se utvrdilo da se građevinski zahvati doista planiraju izvoditi na navedenim nekretninama, te u slučaju da se to potvrdi, udruga “Divlja liga vaterpolo” traži da se donese nesuspenzivno rješenje, kojim će se investitoru zabraniti gradnja armiranobetonskih stubova (34 stuba) na morskoj obali, bez odgovarajućih isprava (dozvola, odobrenja).

Za udrugu
DIVLJA LIGA VATERPOLO
Igor Legaz (predsjednik)

One Comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *