Input your search keywords and press Enter.

Objavljena nova lista prvenstva za davanje u najam gradskih stanova

Povjerenstvo za davanje stanova u najam u vlasništvu Grada Dubrovnika utvrdilo je Prijedlog nove liste reda prvenstva za davanje stanova u najam.
Lista, objavljena na internetskim stranicama Grada Dubrovnika, sadrži 63 obitelji koje su ostvarile pravo na gradski stan. Na Prijedlog liste reda prvenstva svaka osoba s liste ima pravo pismenog prigovora na obavljeno bodovanje i utvrđeni redoslijed na Listi. Prigovor se podnosi gradonačelniku putem Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i to u roku od petnaest dana od dana objave.

Naime, koncem prošle godine završen je postupak revizije korištenja stanova u gradskom vlasništvu te je raspisan natječaj za novu listu prvenstva za njihovo korištenje. Revizija je obuhvatila 107 stanova od čega je 56 stanova u izvornom gradskom vlasništvu dok je 51 stan u postupku povrata ranijim vlasnicima. Od 56 stanova u izvornom vlasništvu Grada Dubrovnika 34 korisnika nije ispunjavalo uvjete za korištenje stana te im je izdano rješenje po kojemu Gradu moraju predati stan koji su koristili.

Kako bespravni ili drugi korisnici gradskih stanova budu vraćali nekretnine u posjed Gradu, tako će se u njih useljavati osobe s nove liste prvenstva.

link: Prijedlog liste reda prvenstva za davanje stanova u najam

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.