Input your search keywords and press Enter.

Prikupljanje ponuda za zakup kućica za vrijeme “Dubrovačkog zimskog festivala”

Krenuo je Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme održavanja manifestacije „Dubrovački zimski festival“.

Ponude se mogu predati osobno ili poslati zaključno do 28. listopada 2021. godine, do 10:00 sati preporučenom poštom na adresu: „ Povjerenstvo Dubrovačkog zimskog festivala “, Pred Dvorom 1, (pisarnica Grada Dubrovnika), 20 000 Dubrovnik, s naznakom „ za Javni natječaj – zakup kućice “ – NE OTVARATI.

****

Dubrovačka baština d.o.o. Dubrovnik

Pred Dvorom 1, OIB 65873161238

i

Povjerenstvo „Dubrovačkog Zimskog festivala 

Dubrovnik, dana 12. listopada 2021. godine

JAVNI  NATJEČAJ

Za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme održavanja manifestacije „ Dubrovački zimski festival “. 

 1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet Natječaja je davanje u zakup montažnih drvenih kućica dimenzija 2,8 x 1,8 m2 (dalje: kućice) na unaprijed određenim lokacijama i to na Stradunu, Pilama (Brsalje), Gundulićevoj poljani, Uvali Lapad, Gružu i Mokošici u okviru održavanja manifestacije „ Dubrovački zimski festival “ u razdoblju od 27. studenog 2021. godine do 06. siječnja 2022. godine kako slijedi:

 

 • 10 (deset) kućica na Stradunu s pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.
 • 4 (četiri) kućice na Pilama (Brsalje) s pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.
 • 4 (četiri) kućice na Gundulićevoj poljani s pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosi. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.
 • 1 (jedna) kućica u Uvali Lapad s pripadajućom opremom, kao prigodno prodajno mjesto za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.
 • 1 (jedna) kućica u Gružu s pripadajućom opremom, kao prigodno prodajno mjesto za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.
 • 1 (jedna) kućica u Mokošici s pripadajućom opremom, kao prigodno prodajno mjesto za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

Kućice su prigodno uređene blagdanskim ukrasima i brendirane sukladno odluci Dubrovačke baštine. Zakupac se obvezuje o svom trošku dodatno opremiti isključivo unutarnji prostor kućice u svrhu pružanja ugostiteljske djelatnosti. Nije dopuštena bilo koja vrsta tehničkih preinaka na kućici.

 1. POČETNI IZNOS ZAKUPNINE

Početna cijena zakupa kućice prema određenim lokacijama iz točke 1. ovog Natječaja za cijelo vrijeme trajanja zakupa odnosno za vrijeme trajanja manifestacije „ Dubrovački zimski festival “ iznosi kako slijedi:

 • 000,00 Kn + PDV za kućicu na Stradunu
 • 000,00 Kn + PDV za kućicu na Gundulićevoj poljani
 • 000,00 Kn + PDV za kućicu na Pilama (Brsalje)
 • 000,00 Kn + PDV za kućicu na u Uvali Lapad
 • 000,00 Kn + PDV za kućicu u Gružu
 • 000,00 Kn + PDV za kućicu u Mokošici

Cijena ponuđenog iznosa za kućicu predstavlja iznos zakupnine jedne kućice, troškove transporta, montaže i demontaže iste, te troškove skupljanja i zbrinjavanja otpada s mjesta zakupa, kao i troškove električne energije.

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu 50% početne cijene zakupa kućice iz točke 2. ovog natječaja po pojedinoj lokaciji za koju daje ponudu, na račun društva Dubrovačka baština d.o.o., Dubrovnik. Pred Dvorom 1, OIB: 65873161238, IBAN: 2524070001100069328 otvoren kod OTP BANKA d.d., s tim da se u pozivu na broj navede OIB ponuditelja.

Ponuditelji mogu predati po jednu ponudu za svaku od određenih lokacija iz točke 1. ovog Natječaja. Uplata jedne jamčevine vrijedi za samo jednu lokaciju. Ne može se s jednom uplaćenom jamčevinom natjecati na više lokacija.

 1. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

 • Naziv / ime i prezime ponuditelja, adresa sjedišta/prebivališta ponuditelja, podaci o odgovornoj osobi ponuditelja, telefon, e-mail, broj transakcijskog računa i naziv banke ponuditelja.
 • Presliku izvadka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koju je naveo u svojoj ponudi (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik).
 • Dokaz da ne postoji nikakvo dugovanje prema Gradu Dubrovniku.
 • Dokaz da ne postoje dospjela, nepodmirena porezna dugovanja.
 • Naznaku vrste kućice i lokacija za koju se ponuda podnosi.
 • Prigodnu ugostiteljsku ponudu u vrijeme Adventa i Božićno vrijeme – detaljan opis proizvoda i usluge koje Ponuditelj namjerava prodavati/nuditi.
 • Ponuđeni iznos zakupnine koji ne smije biti niži od početnog iznosa zakupnine navedenog u točki 2. ovog natječaja.
 • Dokaz o uplati jamčevine.
 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
 • Kriterij za odabir najpovoljnijih ponuditelja je najveći ponuđeni iznosi zakupnine za kućicu uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz Natječaja.
 • U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz Natječaja ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima onaj ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena.
 1. DOSTAVA PONUDA
 • Ponude za javni natječaj se podnose osobno ili preporučenom poštom na adresu: „ Povjerenstvo Dubrovačkog zimskog festivala “, Pred Dvorom 1, (pisarnica Grada Dubrovnika), 20 000 Dubrovnik, s naznakom „ za Javni natječaj – zakup kućice “ – NE OTVARATI.
 • Povjerenstvo će razmatrati samo one ponude koje su bez obzira na način dostave na njegovu adresu zaprimljene – zaključno do 28. listopada 2021. godine, do 10:00 sati.
 • Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se uzimati u razmatranje.
 1. ODABIR PONUDITELJA
 • Javno otvaranje ponuda bit će dana 28. listopada u 10:00 sati na adresi Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, u službenim prostorijama Grada Dubrovnika (Velika vijećnica).
 • Javnom otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.
 • Odabrani ponuditelji će biti obaviješteni elektroničkom poštom o rezultatima Javnog natječaja najkasnije do 17. studenog 2021. godine.
 • Ponuditelju čija ponuda nije odabrana vraća se iznos uplaćene jamčevine na njegov IBAN naznačen u ponudi u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru ponuditelja.
 • Ponuditelj koji zadovolji kriterije i uvjete iz ovog Javnog natječaja može ostvariti pravo na zakup samo jedne kućice.
 • Odabrani ponuditelji bit će pozvan na sklapanje Ugovora o zakupu. Na potpis ugovora je potrebno donijeti dokaz o uplati razlike između uplaćene jamčevine i svoje ponude u Javnom natječeju. U protivnom smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora.
 • U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od zaključenja ugovora ili nije uplatio preostali iznos u visini ponude, ugovor se neće sklopiti, a DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. zadržava uplaćenu jamčevinu, te ima pravo pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno istu kućicu može dati u zakup sljedećem ponuditelju s najvećom ponudom bez novog natječaja.
 • Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme za razdoblje od 27.11.2021. godine do 06.01.2022. godine.
 • Odabir mikrolokacije kućice iz točke 1. ovog natječaja određivat će se prema visini ponuđenog iznosa zakupnine na način da ponuditelj s najvišim ponuđenim iznosom zakupnine ima pravo prvi birati mikro lokaciju kućice, ponuditelj s drugom ponudom po visini zakupnine birat će drugi po redu i tako dalje dok sva mjesta predviđena za kućice ne budu popunjena.
 • Postupak otvaranja ponuda i potpisivanje ugovora bit će proveden uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.
 1. OPĆI UVJETI
 • Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
 • Zakupci su dužni obavljanje ugostiteljske djelatnosti u prostoru zakupa na lokacijama iz ovog Javnog natječaja uskladiti sa svim relevantnim propisima Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika koji se odnose na iste, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela.
 • Davanje kućice u podzakup nije dopušteno.
 • Svi korisnici kućica su obvezni pridržavati se radnog vremena sukladno odluci Grada Dubrovnika, te propisa o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije i prigode.
 • Svi korisnici kućica obvezni su tijekom cijelog trajanja zakupa i propisanog radnog vremena biti otvoreni i obavljati djelatnost.
 • Odabrani ponuditelj za cijelo vrijeme trajanja zakupa odgovoran je za održavanje kućice i pripadajuće opreme te osigurati zaštitu od krađe i drugih oštećenja.
 • Odabrani ponuditelj za obavljanje ugostiteljske djelatnosti bit će u obvezi skupljati i odlagati otpadno jestivo ulje i masti u posude za odlaganje, pojedine zapremine 50 litara koje stavlja na korištenje Dubrovačka baština d.o.o. ili treće osobe koju isti odredi.
 • Tijekom trajanja zakupa dopušteno je isticanje isključivo registriranog naziva odabranog ponuditelja i/ili naziva temeljem kojeg odabrani ponuditelj obavlja ugostiteljsku djelatnost sukladno propisima. Kućice pripadajuću opremu i prostor oko istih, odabrani ponuditelj ne smije koristiti za isticanje bilo kakvih reklamnih natpisa ili iste koristiti za bilo kakav oblik političke ili druge promidžbe.
 • Nije dopuštena bilo kakva audio i video reprodukcija od strane zakupnika.
 • Odabrani ponuditelj dužan je kućicu s pripadajućom opremom osloboditi od osoba i stvari nakon proteka vremena zakupa, a najkasnije do 07. siječnja 2022. godine do 09:00 sati.
 • Svi zakupci se moraju strogo pridržavati propisanih mjera od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i/ili Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije, sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji.Ukoliko organizator uvidi da se zakupci ne pridržavaju propisanih mjera usklađenih s uputama Stožera civilne zaštite, organizator ima pravo otkazati ugovor bez prava na povrat plaćenog iznosa.

Povjerenstvo „ Dubrovačkog zimskog festivala“ zadržava pravo poništenja Natječaja bez posebnog obrazloženja i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.

Detaljne obavijesti o Uvjetima natječaja i mikro-lokacijama zainteresirani mogu dobiti u prostorijama društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., Branitelja Dubrovnika 7, Dubrovnik, ili na tel. 020/638 208 ili e-mail: info@dubrovackabastina.com.

DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o.
Tonči Daničić, član uprave

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)